Obchodní podmínky Milionové Impérium živě

Čl. I Úvodní ustanovení a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej vstupenky na konferenci MIO živě, která se bude konat ve dnech 11.-12.5.2013 v areálu BVV v Brně. b) Vstupenky je možné zakoupit prostřednictvím webové stránky http://milionoveimperium.cz/prihlaska-zive/. c) Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Expert Empire s.r.o., se sídlem Nálepkova 14, Brno, 637 00, IČ: 29364825, DIČ CZ29364825, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. značkou C 75570, vedeným u Krajského soudu v Brně (blíže v sekci www.milionoveimperium.cz/kontakty). Smluvní vztah mezi prodávajícím-podnikatelem a kupujícím-spotřebitelem těmito obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem blíže neupravený se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a právními předpisy upravujícími ochranu spotřebitele, zejména zákonem 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS). Konference a s ní související konferenční a propagační materiály, kniha Miliónový email, MI launch box: tipy, triky a maily, DVD záznam, EAP v číslech a další (dále jen materiály související s konferencí) jsou produkty duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z konference a z materiálů s ní souvisejících a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. Při účasti na konferenci a v materiálech s ní souvisejících může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. Čl. II Předmět koupě V ceně vstupenky je: celodenní účast na konferenci v termínu 11.5. - 12.5.2013 konané na BVV a konferenční a propagační materiály. V ceně VIP vstupenky je: celodenní účast na konferenci v termínu 11.5. - 12.5.2013 konané na BVV, konferenční a propagační materiály, přednostní vstup a nejlepší místa v rámci VIP řad, VIP večeře, networking + diskuze s MIO týmem, podepsaná knížka: Miliónový email, MI launch box: tipy, triky a maily, foto s Davidem Kiršem a věnování na knížku, DVD záznám zdarma a EAP v číslech. Nárok na vstupenku zdarma Přihláška k účasti a registrace na místě konání akce
  • Všichni účastníci MIO mají automaticky možnost se přihlásit na MIO živě a získat tak vstupenku zdarma, musejí se však přihlásit na webové stránce: http://milionoveimperium.cz/member/aktuality/mio_zive/ a následně musí přijít v den konání akce 11.5. a provést registraci účastníka.
  • Prvních 50 účastníků z OAC (Online Academy Clubu) má nárok na vstupenku zdarma na MIO živě, musejí se však přihlásit na webové stránce: http://www.onlineacademy.cz/member/mio-zive/ a následně musí přijít v den konání akce 11.5. a provést registraci účastníka, ostatní účastníci mají možnost si zakoupit vstupenku za standardní cenu dle článku I.odstavec b).
  • Všichni účastníci EAP (Email Academy Clubu), kteří si zakoupili spolu s členstvím v EAP i vstupenku na MIO živě, tak mají nárok na vstupenku na MIO živě, musejí se však přihlásit na webové stránce: http://emailacademy.cz/member/bonusy/bonus-mio-zive/ a následně musí přijít v den konání akce 11.5. a provést registraci účastníka, ostatní účastníci mají možnost si zakoupit vstupenku za standardní cenu dle článku I.odstavec b).
Čl.III Objednávka Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informace týkajícími se objednávky, a to na adrese www.milionoveimperium.cz. Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.milionoveimperium.cz společnosti Expert Empire s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle čl. IX těchto Obchodních podmínek. Čl. IV Kupní cena, daňový doklad Ve Shrnutí přihlášky najdete všechny ceny služeb na stránkách www.milionoveimperium.cz jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Čl. V Způsob a forma platby Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Možnosti plateb: a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další. Forma platby: a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře. Možnost zaplatit na splátku není. Čl. VI. Garance a) Za své produkty Expert Empire s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Konference MIO živě je živá verze kurzu Miliónové Impérium Online, kde se naživo setkají všichni info-podnikatelé. Účastí na konferenci máte možnost získat praktické a konkrétní návody, jak prodávat své zkušenosti a know-how na internetu; zjistit, jak získat sebe-vědomí a najít v sobě skryté know-how – 5 kroků jak tyto věci objevit; naučit se, jak vytvořit expertní značku, svůj vlastní info-produkt; dostat pracovní sešit s konkrétními úkoly; zjistit, jak svůj info-produkt propagovat pomocí info-marktingu a nabídnout okolnímu světu. Na semináři vystoupí i lidé, kteří si již vybudovali své vlastní Miliónové impérium a podělí se s účastníky o způsob, jak to udělali a co jim to přineslo. Jsou to lidé, kteří prošli loňským online kurzem Miliónové Impérium Online. b) Pokud jste zúčastnili prvního dne MIO živě a usoudili jste, že tato konference není pro vás, tak pokud nám dáte vědět osobně nebo emailem na adresu info@milionoveimperium.cz, tak můžete vstupenku stornovat a budou vám vráceny peníze. c) Možnost stornovat vstupenku a získat vrácení peněz je možné jen u těch účastníků, kteří si zakoupili vstupenku na MIO živě za standardní cenu 9750 Kč bez DPH. Storno a vrácení peněz nemohou uplatnit účastníci, kteří získali vstupenku přes kurz a vzdělávací programy: MIO (Miliónové impérium online), OAC (Online Academy Club) a EAP (EmailAcademy Premium). Čl. VII Sankce Na konferenci MIO živě platí zákaz pořizování jakýchkoliv audio-vizuálních nahrávek pod sankcí vyvedení z místa konání konference a uhrazení smluvní pokuty ve výši 5000 Kč bez DPH, která je splatná do 14 dnů od skončení konference MIO živě. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezporstředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty emailem ze strany společnosti Expert Empire s.r.o.. Pokutu za neúčast na konferenci MIO živě zaplatí všichni účastníci, kteří provedli přihlášení přes online kurz: MIO, OAC, EAP, ale neprovedli registraci na místě v den konání akce (nepřišli fyzicky na konferenci). Výše smluvní pokuty je 1000 Kč bez DPH a je splatná do 18.5.2013. Pokuty budou uhrazeny na bankovní účet společnosti Expert Empire s.r.o., č.ú. 2500285347 / 2010, vedený u FIO banky, VS: č. vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny zde: http://milionoveimperium.cz/kontakt/. Čl. IX Odstoupení od smlouvy Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od zakoupení vstupenky na MIO živě nejpozději do začátku akce dne 11.5.2013, a to elektronickou formou na tento email: info@milionoveimperium.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena bankovním převodem na účet kupujícího nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Čl. X Odpovědnost Kupující bere na vědomí, že vstup do prostor, kde je pořádána konference je pouze na vlastní nebezpečí. Pořadatel společnost Expert Empire s.r.o. nenese odpovědnost za případný úraz či jiné zranění. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Čl. XI Ochrana osobních údajů Prohlášení prodávajícího: Společnost Expert Empire s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce na konferenci MIO živě jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Čl. XII Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.4.2013. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu specifikace konference. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.milionoveimperium.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Expert Empire s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.milionoveimperium.cz je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky a účast na konferenci se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.